دکتر رحیم عصفوری
دکتر رحیم عصفوریرئیس هیئت مدیره
دکتر رحیم عصفوری رئیس هیئت مدیره شرکت آراژن ویرا می‌باشند.
دکتر محمد طاهر هرکی نژاد
دکتر محمد طاهر هرکی نژادنایب رئیس هیئت مدیره
دکتر محمدطاهر هرکی نژاد مدیریت آزمایشگاه ژنتیک برعهده دارند.
دکتر رضا معصومی
دکتر رضا معصومیفیزیولوژیست تولید مثل دام
دکتر معصومی هم اکنون مباحث تخصصی مرتبط با فیزیولوژی تولید مثل دام را در شرکت آراژن عهده دار هستند.
مهندس مسعود عصفوری
مهندس مسعود عصفوریمدیر اجرایی
مسعود عصفوری مباحث مرتبط با فروش و نیز قسمت فنی و مهندسی شرکت را بر عهده دارند.
دکتر صونا زرگری
دکتر صونا زرگریمسئول آزمایشگاه آنالیز اسپرم
دکتر صونا زرگری کارهای مربوط به محیط زیستی سلولهای جنسی را در آزمایشگاه شرکت آراژن عهده‌دار می‌باشند.
دکتر مجید دهقان شعار
دکتر مجید دهقان شعارمشاور ارشد
دکتر دهقان شعار مشاور ارشد شرکت آراژن در زمینه اقتصاد بین المللی در ایجاد تحولات جدید در سیستم پرورش و تولید دام و فراوری آلایش دام هستند.
دکتر اکبر اسدیان
دکتر اکبر اسدیانمشاور تغذیه
دکتر اکبر اسدیان مشاور ارشد تغذیه دام شرکت آراژن هستند.

دکتر امیر مهدی عرفانی
دکتر امیر مهدی عرفانیدامپزشک معتمد
دکتر امیر مهدی عرفانی به عنوان دامپزشک معتمد و مجرب شرکت آراژن با این شرکت همکاری می‌کنند.

دکتر امیر حسام اسکافی
دکتر امیر حسام اسکافیمسئول تلقیح مصنوعی
دکتر اسکافی مسئول تلقیح مصنوعی از طریق روش لاپاروسکوپی در شرکت آراژن هستند
دکتر بهنام رستمی
دکتر بهنام رستمیمتخصص مامایی دام
دکتر رستمی متخصص مامایی و درمان ناباروری دام در شرکت آراژن هستند

دکتر حسین ابراری
دکتر حسین ابراریدامپزشک معتمد
دکتر حسین ابراری دامپزشک مجرب و معتمد شرکت آراژن عهده دار هستند.
دکتر رضا دین محمدی
دکتر رضا دین محمدیمدیر امور عمومی و دامپزشک مشاور
دکتر رضا دین محمدی، دامپزشک مشاور و مدیر امور عمومی شرکت آراژن.
مهندس سهراب پیرهادی
مهندس سهراب پیرهادیمدیر بیوانفورماتیک
مهندس سهراب پیرهادی توسعه دهنده و مسئول پشتیبانی وب سایت آراژن و تحلیلگر داده های بیولوژیکی دام در شرکت آراژن می باشند.